VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Česko–německý projekt: CESTY POTRAVIN – STRAVA LOKÁLNĚ A GLOBÁLNĚ

Od 1. 3. 2017 je Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a Společností pro solidární rozvojovou spolupráci (Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit) z Rostocku realizován projekt

CESTY POTRAVIN – STRAVA LOKÁLNĚ A GLOBÁLNĚ.

Projekt podporuje Německá spolková nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU).

Projekt je zaměřen na podporu ekologického vědomí pracovníků MŠ ve vztahu k potravinové produkci vlastního regionu, na soulad se zásadami zdravé výživy, zodpovědnější chování ve vztahu k potravinám a na zamezení jejich plýtváním.

Projekt podporuje rozvoj potřebných kompetencí u dětí MŠ v oblasti pěstování a zpracování potravin a vytvoření postojů k odpovědnému chování k potravinám v rámci celoročního vzdělávacího programu.

Za tímto účelem projekt nabízí komplex aktivit v oblasti vzdělávací, informační, publikační, metodicko-didaktické i realizaci prakticko-poradenské činnosti.
Důležitou součástí projektu je realizace doškolovacích seminářů zaměřených na danou problematiku pro pracovníky VISK (stálých i externích), odborné poradenství a supervize.

Mateřské školy zapojené do projektu:

Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
Mateřská škola Luštěnice
Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav 


Tematická vycházka na Petřín

rozhledna

V rámci cyklu Prahou minulou i současnou pořádáme další tematickou vycházku, tentokrát nás naši průvodci, manželé Motýlovi, provedou po jarním Petříně.

Mimo historie Petřína zazní i ukázky z děl literátů, kteří o Petříně psali a budou objevena i méně navštěvovaná zákoutí petřínského kopce.

Volná místa máme v termínu: čtvrtek 27. 4. 2017, od 14:00 hod.
podrobnosti a on-line přihlášení


Projekt VISK: Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil na rok 2017 projekt

Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence.

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017. Aktivity jsou určeny pro školní metodiky prevence (ŠMP) ze středočeských škol. Vzdělávací programy a konzultace v rámci tohoto projektu budou účastníkům a školám poskytnuty zdarma.

Aktivita Vzdělávání

1. ŠMP – absolventům specializačního studia nabízíme 8 hodinový program
Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách

Termíny a místa realizace:

 • 20. 3. 2017 – VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – již proběhlo
 • 20. 9. 2017 – VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – podrobnosti a přihlášení

  Připravena je kapacita 25 míst pro každou realizaci.

2. ŠMP bez kvalifikačního studia nabízíme 16 hodinový program (ve dvou dílech s časovým odstupem pro budování podmínek ve vlastní škole)
Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti

Termíny a místa realizace:

 • 23. 3. a 29. 5. 2017 – VISK Příbram – již probíhá
 • 29. 3. a 21. 6. 2017 – VISK Mladá Boleslav – již probíhá
 • 13. 10. a 15. 11. 2017 – VISK Kladno – podrobnosti a přihlášení
 • 19. 10. a 29. 11. 2017 – VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 – podrobnosti a přihlášení
 • 1. 11. a 13. 12. 2017 – VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 – podrobnosti a přihlášení

  Připravena je kapacita 15 míst pro každou realizaci.


Rozpočet a rozpočtový proces obce (včetně NOVÉHO zákona o rozpočtové odpovědnosti)

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení s aktuální právní úpravou rozpočtových pravidel územních samosprávných celků, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a dalších navazujících právních norem upravujících problematiku finančního hospodaření obcí s důrazem na aplikaci právních norem v praxi, řešení konkrétních příkladů a uvádění nejčastějších chyb promítajících se do hospodaření obcí.

Datum a místo konání: 11. 5. 2017 od 9:00, Praha – Smíchov

Podrobnosti a on-line přihlášení


Semináře k Hejného matematice

Rubikostka_oka

Ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s. pořádáme další semináře k Hejného metodě:

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Krychlové stavby, Dřívka – pro MŠ
pondělí 15. 5. 2017, od 8:30 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
podrobnosti a přihlášení

Vlastnosti trojúhelníku, Úhly – pro 2. st. ZŠ
středa 7. 6. 2017, od 12:30 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
podrobnosti a přihlášení


Informace k šablonám pro SŠ, ZŠ a MŠ v roce 2017

logotyp_sablony

Připravili jsme pro Vás na 2. pol. šk. roku 2016–17 vzdělávací nabídku,
ze které si můžete vybrat při čerpání finančních prostředků v rámci výzev
č. 02_16_022 a 02_16_023, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.,
a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ.

Nabídka bude pokračovat i v dalších pololetích tak, abyste v průběhu celého období pro realizaci šablonových projektů (do 31. 8. 2019 pro MŠ, ZŠ a do 28. 2. 2020 pro SŠ) mohli vzdělávat své pedagogy individuálně či si objednat vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy.

Šablonové programy jsou soustředěny v oboru 14 – Programy vhodné pro šablony (použijte oborový filtr – obor 14).

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích, s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Informace k šablonám pro MŠ, ZŠ a SŠ – naše nabídka vzdělávání připravená pro MŠ a ZŠ a chystaná pro střední školy v přehledné podobě dokumentu v PDF s aktivními odkazy.


VISK jako autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci "Kariérový poradce"

VISK se v průběhu října stal autorizovanou osobou pro další profesní kvalifikaci:
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.

Obsahem hodnotícího standardu u této profesní kvalifikace jsou následující moduly:

1. Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
2. Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem(jednotlivcem i skupinami)
3. Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
4. Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
5. Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
6. Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
7. Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce
8. Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
9. Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management)

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace:

12. 5. 2017


Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

chuva_deti

Vzdělávací institut Středočeského kraje se nově stal autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací.
Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.

Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tuto skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře.


Podporujeme matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ

Učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ jsme připravili praktický seminář Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ v rozsahu 16 výukových hod.

Seminář je využitelný v rámci šablon pro ZŠ – šablona II/2.1, varianta b).

Místo konání
VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
Termíny konání:
1. díl = úterý 18.04.2017
2. díl = úterý 16.05.2017
podrobnosti a přihlášení


Využití pohádky ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ

divkaskockou

Učitelům 1. stupně základní školy jsme připravili seminář zaměřený na využití pohádek v hodinách českého jazyka.
Účastníci se seznámí s ukázkami podnětných známých i méně známých pohádek, netradičních pohádek (popletených, obrácených, ekologických apod.) i klasických pohádek v moderním pojetí, na kterých budou demonstrovány aktivizující metody a formy výuky s využitím velkého množství zajímavých didaktických her, cvičení a kvízů.

Seminář realizujeme v těchto termínech a místech konání:
úterý 11. 4. 2017 v Rakovníku více informací s možností přihlášení
středa 12. 4. 2017 v Mělníku více informací s možností přihlášení
středa 19. 4. 2017 v Příbrami více informací s možností přihlášení


Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti

VISK jako držitel autorizace realizuje ve dnech 24., 25., 31. 3. a 1. 4. 2017 zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ (podle § 17 zák. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).
Místo konání zkoušek bude ve dnech 24. a 31. 3. 2017 na pobočce VISK, Zborovská 11, Praha 5, a ve dnech 25. 3. a 1. 4. 2017 na pobočce VISK, Pštrossova 15, Praha 1.


ICT semináře jaro 2017 Praha

Na jaře 2017 jsou připraveny další jednodenní kurzy ICT:

Grafický program Inkscape – tvorba obrázků, ikon, log či grafických návrhů webu
Čt 20.04.2017 09:00 PH-Akademie CZ.NIC, Praha 3 – Žižkov, Milešovská 5


Jak se připravit na inspekci - seminář pro vedoucí pedagogické pracovníky

Seminář zaměřený na přípravu školy před inspekcí ze strany ČŠI.
Účastníci budou seznámeni s širším právním kontextem postavení a úkolů ČŠI i s metodikou postupu inspekční činnosti na školách, dále s praktickým a systémovým postupem při přípravě a interní kontrole dokumentace školy, potřebné při výkonu inspekční činnosti, se zásadami vlastního průběhu inspekce a s postupy a možnostmi využití výsledků inspekce pro další řízení školy.

Podrobné informace s možností přihlášení:
Jak se připravit na inspekci – čtvrtek 23. 3. 2017 od 9:00 hod. v Praze


Semináře pro školní metodiky prevence - Středočeský kraj

Projekt Bezpečné klima – seminář Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti

Seminář je hrazen z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního programu MŠMT a je pro účastníky ze škol ve Středočeském kraji zdarma.
V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 72/2005 Sb. a s vydáním vyhlášky č.27/ 2016 Sb. se od 1. 9. 2016 změnily požadavky na práci školních metodiků prevence. Pro školní metodiky prevence, kteří dosud neabsolvovali specializační studium, jsme připravili uvedený vzdělávací program, který je bude o změnách informovat. Termíny a místa konání:

VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
29. 3. 2017 – 1. díl
21. 6. 2017 – 2. díl
oba dny 9.00 – 16.00 hod., celkem 16 hodin
Více informací a možnost přihlášení


Seminář pro školní metodiky prevence, absolventy specializačního studia - Středočeský kraj

ilustr_obrazek

Projekt Bezpečné klima – seminář Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách

Seminář je hrazen z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního programu MŠMT a je pro účastníky ze škol ve Středočeském kraji zdarma.
V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 72/2005 Sb. a s vydáním vyhlášky č.27/ 2016 Sb. se od 1. 9. 2016 změnily požadavky na práci školních metodiků prevence. Pro školní metodiky prevence – absolventy specializačního studia – jsme připravili uvedený vzdělávací program, který je bude o těchto změnách informovat. Termín a místo konání:

20. 3. 2017, 9.00 – 16.00 hod., KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Více informací a možnost přihlášení


Stránky