VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Evropská unie a my

Grantový projekt Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech

Projekt probíhal od ledna 2012 do prosince 2012.

Projekt byl zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP směřujících k výchově demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vzdělávací program Evropská unie a my pomohl učitelům uplatnit nabyté poznatky ve výuce a rozvíjet u žáků a studentů základní úroveň občanské gramotnosti podporující demokratické hodnoty, občanské postoje a uplatnění se ve společnosti, na trhu práce i v osobním životě. Cílem projektu a vzdělávacího programu Evropská unie a my byla podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje v oblastech, které souvisí s Evropskou unií, její strukturou a principy fungování, jejími orgány a institucemi. Projekt byl členěn na dvě na sebe navazující části, podporované klíčové aktivity:

I. část: Vzdělávací program EVROPSKÁ UNIE A MY (KA 1) – vzdělávací program (cyklus tří seminářů), který byl zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblastech souvisejících s Evropskou unií, její strukturou a principy fungování, jejími orgány a institucemi.

II. část: Krátkodobá zahraniční odborná stáž ve Štrasburku a v Bruselu (KA 2) – nadstavbová část vzdělávacího programu – pětidenní stáž spojená s návštěvou významných evropských institucí ve Štrasburku (Evropský parlament, Soud pro lidská práva, Rada Evropy) a v Bruselu (Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU, Evropský hospodářský a sociální výbor, Stálé zastoupení SK při EU).

Cílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ve Středočeském kraji.

Předpokládaný počet podpořených osob je 240 (6 studijních skupin x 40).

Počet úspěšně podpořených osob: 238 (!)

Hlavním manažerem projektu byl Mgr. Jaroslav Borský.


V průběhu roku 2012 postupně probíhaly aktivity jednotlivých kurzů. Účastníci šesti kurzů absolvovali dva úvodní vzdělávací semináře a zahraniční odbornou stáž.

Fotografie ze zahraniční stáže prvního kurzu.

Fotografie ze zahraniční stáže druhého kurzu.

Fotografie ze zahraniční stáže třetího kurzu.

Fotografie ze zahraniční stáže čtvrtého kurzu.

Fotografie ze zahraniční stáže pátého kurzu.

Fotografie ze zahraniční stáže šestého kurzu.

Účastníci obdrželi podrobný studijní text a rozsáhlou metodickou prezentaci. Pracovní a informační materiály měli všichni k dispozici ve studijním prostředí Moodle. Zde mohli i diskutovat a vyměňovat si názory. Získané poznatky uplatnili ve své pedagogické praxi a následně zpracovali i ve výstupní práci projektu.

Projekt se setkal s velmi kladným ohlasem a v průběžné i závěrečné evaluaci byl účastníky velice dobře hodnocen.


Evropská unie a my – zpráva ze zahraniční stáže

Zahraniční odborná stáž probíhala 18. – 22. března 2012. Podařilo se splnit celý připravený projektový program, který se pokusím očima zúčastněného krátce přiblížit.

Ve francouzské metropoli Alsaska Štrasburku jsme navštívili Radu Evropy – mezivládní organizaci, která není orgánem EU; věnovala se nám zde paní Anne Kaerle z oddělení návštěv a seminářů Rady Evropy. Absolvovali jsme její zajímavou přednášku i film o historii i současnosti Rady Evropy, prohlídku elegantního jednacího sálu i zázemí Rady Evropy. Ve Štrasburku nás čekala ještě krátká prohlídka dalších zde umístěných institucí: Evropského soudu pro lidská práva, který svým architektonickým pojetím symbolizuje misky vah spravedlnosti, a štrasburskou budovu Evropského parlamentu – tu jsme zastihli klidnou a poloprázdnou, neboť jednání Evropského parlamentu se sem z Bruselu přesunují tradičně pouze na 12 plenárních zasedání do roka (vždy jeden týden v měsíci).

Centrum Lucemburska – hlavní město Lucemburk byl další, tentokrát jen krátkou zastávkou v programu stáže. Z evropských institucí je tu v horní části krásného města vzniklého na skalním ostrohu, ve čtvrti Kirchberg soustředěna především administrativa Evropského parlamentu, ale též Evropský soudní dvůr, Evropská investiční banka a Evropský účetní dvůr.

Belgický Brusel jako hlavní město evropských institucí jsme naopak studovali podrobně. Řadu institucí jsme navštívili, proběhlo tu nejvíce jednání a besed s českými pracovníky EU i českými zástupci v orgánech EU.

O práci v Evropském hospodářském a sociálním výboru hovořil pan Pavel Trantina – zastupuje ČR ve funkci víceprezidenta Skupiny III. EHSV a na starosti má především neziskové organizace. Jeho výklad cennými zkušenostmi doplňovala paní Markéta Franková, která jako vedoucí Oddělení překladů pro český jazyk při EU je již 9 let přímo zaměstnancem Unie. Potěšilo nás, že čeští překladatelé i tlumočníci jsou v EU dlouhodobě hodnoceni velice dobře nejen pro značné množství jazyků, které obsáhnou, ale i pro kvalitu své práce. (Na rozdíl Angličanů, kteří prý mají velké jazykové problémy…)

Evropský parlament je jakýmsi pomyslným středobodem bruselských institucí.

Provázel nás jím a velmi zajímavě o něm i o lecčems jiném povídal pan Pavel Černoch, vedoucí oddělení návštěv a seminářů EP. Zároveň svou aktivní znalostí téměř dvou desítek jazyků (měli jsme možnost se přesvědčit) jako by prakticky zosobňoval předchozí tvrzení paní Frankové o jazykových kvalitách Čechů. Na rozdíl od něj jsme si v diplomatické loži velkého sálu EP při sledování zasedání zahraničního výboru raději nasadili sluchátka a úvodní řeč paní Catherine Ashton si po navolení kódu 12 poslechli v českém simultánním překladu. Jednání výboru bylo reprezentativně zastoupeno především proto, že paní Ashton je jako druhá dáma Parlamentu (hned po po předsedovi EP José Manuel Barrosovi) velmi uznávanou kapacitou, a navíc měla ten den narozeniny, takže jsme mohli sledovat i slavností přání a předávání kytice.

Zajímavý byl i výklad paní Kateřiny Kapounové-Bavorové v Evropské komisi, řídí totiž evropský program celoživotního učení 2007–2013 – Comenius takže právě pro pedagogy byly její informace velmi účelné a praktické. Prohlédli jsme si i budovy dalších evropských orgánů a institucí – palác Berlaymont Evropské komise, sídlo Rady Evropské unie Justus Lipsius a další.

Nedilnou součástí jsou i objekty věnované evropské osvětě a propagaci, především Návštěvnické centrum EP Parlamentárium. Je to rozsáhlá instalace s mottem „Poznávejte, hrajte si, prožívejte“, kde je soustředěna řada interaktivních video a audio expozic, světelných instalací, panoramatických projekcí, multimediálních her a dalších věcí, které hravější jedince mohou zaujmout na dlouhé hodiny.

Kromě projektového „evropského“ programu jsme se snažili svou přítomnost v několika evropských metropolích využít i po stránce turisticko-poznávací, takže jsme nikdy nevynechali prohlídku historického centra města, návštěvu významných katedrál, v Bruselu i Atomium a Mini Europe. Při zpáteční cestě jsme stihli i krátkou večerní návštěvu pozoruhodného univerzitního města Lovaň nedaleko Bruselu.

Program zahraniční stáže proběhl i přes svou náročnost bez jakýchkoli problémů.

Téměř na minutu přesně autobus ve čtvrtek 22. března v 8.01 dorazil zpět na pražský Zličín. Zásluhu na tom má především odborný garant zahraniční stáže pan Mgr. Petr Hambálek, který program připravil, organizačně zajistil a byl odborným a spolehlivým průvodcem po celou dobu stáže.

Druhý kurz projektu již má za sebou oba vzdělávací semináře a zahraniční stáž je čeká v termínu 6. – 10. května 2012, třetí kurz vzdělávací část zahájil prvním seminářem. Věříme, že tyto a všechny další kurzy projektu celý program i zahraniční stáž absolvují se stejně kladným ohlasem, jaký měl v hodnocení účastníků první kurz.

Praha 6. 4. 2012

PhDr. Eva Koberová, manažer klíčových aktivit projektu