VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Manažerská angličtina

=====================================================================

Zvýšení jazykových a řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje v anglickém jazyce.

reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0049

Aktivity všech projektů proběhly úspěšně, v souladu s harmonogramem.
Byly splněny vytčené cíle a projekty byly ukončeny.


Projekt je zaměřen na podporu jazykových kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení jako předpokladu pro osobnostní rozvoj a další rozvoj řídících kompetencí v mezinárodním kontextu.

Nové poznatky a posílené dovednosti i získané kontakty umožní vedoucím pracovníkům na svých školách efektivněji řídit nejen oblast mezinárodní spolupráce, ale především celý výchovně vzdělávací proces. Při realizaci vzdělávacích aktivit a především v distančním e-learningovém kurzu bude podporováno využívání ICT – internetové výukové prostředí Moodle, čímž budou podpořeny technologické kompetence účastníků vzdělávání v projektu.

Podpořená cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci (ředitelé) škol a školských zařízení Středočeského kraje. Termín realizace projektu: 04/2013 – 12/2014.

Účast v projektu je zdarma.

=================================

Projekt probíhá časově i obsahově v souladu se schváleným harmonogramem.

Prezentace Mgr. Jiřího Holého pro závěrečný workshop dne 1.12.2014. Závěrečné pracovní setkání se uskutečnilo v netradičním prostředí, každý účastník obdržel pamětní list.

KA 3 – OZS: Druhá odborná zahraniční stáž ve Velké Británii

Druhá odborná zahraniční stáž se uskutečnila v polovině října 2014 v jihozápadní Anglii ve městě Bournemouth, hrabství Dorset – odlet 10. 10. 2014 dopoledne, přílet 14.10. 2014 ve večerních hodinách. Celkem 40 účastníků stáže – řídících pracovníků středočeských škol, rozdělených do tří skupin, navštívilo 6 britských škol. Každý účastník se blíže seznámil s prostředím dvou škol, v každé strávil cca dva dny. Jednacím jazykem stáže byla angličtina. Ředitelé i učitelé anglických škol přijali české kolegy velmi hezky a postarali se o příjemný a přínosný průběh stáže. Poznání britského vzdělávacího systému i způsobu řízení škol bylo pro české ředitele zajímavé a v mnohém inspirativní.

KA 2 – DEK: Distanční e-learningový kurz zaměřený na získání a rozvíjení odborné slovní zásoby v angličtině z oblasti řízení vzdělávání a školského managementu.

Vstup do kurzu: http://moodle27.visk.cz/

2. kurz – září až listopad 2014.
Na úvodním setkání účastníků e-learningového kurzu v PC učebně v Praze dne 18. 9. 2014 budou účastníci seznámeni s výukovým prostředím Moodle a se strukturou, systémem a aktivitami kurzu.

Dosažený stav v dubnu 2014:

KA1 – IJK: Intenzivní jazykový kurz AJ formou individuální výuky (90 hod.)

V lednu byl vyhodnocen první intenzivní jazykový kurz realizovaný od dubna do prosince 2013. Účastníci KA1 – IJK / 1. kurz (40 vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje) absolvovali od dubna do prosince 2013 devadesát hodin intenzivní individuální výuky AJ. Výuka byla přizpůsobena jazykové úrovni účastníků zjištěné vstupním testem (podle stupnice A0, A1, A1/A2, A2, A2/B1, B1, B1/B2, B2, B2+ a C1) a pro každého studenta byl připraven individuální výukový plán tak, aby bylo možné co nejlépe navázat na jeho jazykovou úroveň. V prosinci byla výuka zakončena výstupním testováním. Z vyhodnocených výstupních testů vyplývá, že třicet účastníků zvýšilo svou jazykovou úroveň o dvě (i více) a deset o jednu úroveň dle výše uvedené stupnice. Všichni zúčastnění splnili nastavené podmínky projektové aktivity a efektivně využili časovou dataci kurzu ke zvýšení jazykových dovedností v angličtině. Hodnocení kurzu ze strany absolventů je velice pozitivní. Shrnutí informací z dotazníku je v příloze.

Od ledna 2014 probíhá druhý kurz: každého ze 40 účastníků – řídících pracovníků škol individuálně vyučuje jeho lektor podle individuálního výukového plánu přímo ve škole účastníka. Každý z účastníků absolvuje do konce září 2014 celkem 90 hodin individuální výuky.

KA 2 – DEK: Distanční e-learningový kurz zaměřený na získání a rozvíjení odborné slovní zásoby v angličtině z oblasti řízení vzdělávání a školského managementu.

Na úvodním setkání účastníků e-learningového kurzu v PC učebně v Praze dne 16. 1. 2014 byli účastníci seznámeni s výukovým prostředím Moodle a se strukturou, systémem a aktivitami kurzu. Vlastní kurz probíhal od 20. 1. 2014 do 3. 3. 2014 pod vedením tutorky ve dvou modifikacích, které zohledňovaly jazykovou úroveň účastníků (A/B), pro celkem 40 účastníků. Postupně se prostřednictvím rozmanitých e-learningových aktivit seznamovali s problematikou řízení školství v angličtině, a to v 5 tematických lekcích – modulech: Základy managementu v angličtině, Český vzdělávací systém, Vzdělávací systém Velké Británie, Vzdělávání řídících pracovníků ve školství a evropská spolupráce škol, Public relations ve školské praxi. Všichni účastníci splnili požadavky pro úspěšné absolvování a kurz ukončili s velmi dobrými výsledky (bylo dosaženo i úspěšnosti 100 %!). Po skončení kurzu dostali účastníci možnost vyjádřit své názory a hodnocení. Shrnutí odpovědí a názorů je v přiložených souborech, odděleně pro jazykovou úroveň účastníků A1-A2, respektive B1-B2.

KA 3 – OZS: Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii

První odborná zahraniční stáž se uskutečnila v polovině března v jihozápadní Anglii ve městě Bournemouth, hrabství Dorset – odlet 17. 3. odpoledne, přílet 22. 3. v časných hodinách. Celkem 40 účastníků stáže – řídících pracovníků středočeských škol, rozdělených do tří skupin, navštívilo 6 britských škol. Každý účastník se blíže seznámil s prostředím dvou škol, v každé strávil cca dva dny. Jednacím jazykem stáže byla angličtina. Ředitelé i učitelé anglických škol přijali české kolegy velmi hezky a postarali se o příjemný a přínosný průběh stáže. Poznání britského vzdělávacího systému i způsobu řízení škol bylo pro české ředitele zajímavé a v mnohém inspirativní. Ohlasy i bezprostřední hodnocení účastníků byly velice kladné. Po návratu ze stáže dostali účastníci možnost vyjádřit své názory a hodnocení, což pomůže zlepšit obsahovou přípravu druhé OZS. Ve fotogalerii je malý vzorek z fotografií pořízených účastníky stáže.

Vybrali jsme z komentářů účastníků:

„Ráda bych vám poděkovala za výbornou organizaci zahraniční stáže do Velké Británie, a to po všech stránkách. Návštěva byla inspirující, zajímavá a velmi příjemná. Byla to výborná zkušenost nakouknout do vzdělávacího systému v jiné zemi, porovnat a zhodnotit podmínky pro vzdělávání.“

„Stáž coby vyvrcholení intenzivní jazykové průpravy byla opravdu nesmírně užitečná a zajímavá. Spousta věcí byla také inspirativní. Chci se pokusit některé z nich naimplementovat do práce a života naší školy. Uvidíme, jak se to podaří…“

„Byla to skvělá akce a nasbírali jsme spoustu zkušeností!“

=================================

Dosažený stav v lednu 2014:

KA 1 – Intenzivní jazykový kurz AJ formou individuální výuky (90 hod.). První kurz pro 40 účastníků byl ukončen v prosinci 2013 . U každého z účastníků bylo dosaženo předpokládaného zvýšení jazykové úrovně nejméně o jednu úroveň projektové stupnice. Od ledna 2014 probíhá druhý kurz – dalších 40 účastníků individuálně vyučují jejich lektoři; kurz bude ukončen v září 2014. Fotografie
výuky a učebnice.

KA 2 – Distanční e-learningový kurz zaměřený na získání a rozvíjení odborné slovní zásoby v angličtině z oblasti řízení vzdělávání a školského managementu. V lednu 2014 byla zahájena výuka prvního kurzu pro 40 účastníků; realizován je ve dvou skupinách – modifikacích podle jazykové úrovně účastníků (A/B), výuka probíhá jako tutorovaný e-learning v internetovém prostředí Moodle VISK.

KA 3 – Odborná zahraniční stáž do škol ve Velké Británii. První stáž se uskuteční v termínu 17. – 21. 3. 2014, místem konání je anglické město Bournemouth. Doprava je zajištěna letecky, přípravná schůzka účastníků před odletem proběhne v Praze dne 5. 3. 2014.

=================================

Souhrnné informace o projektu Manažerská angličtina:

I. část: Intenzivní jazykový kurz AJ (KA1-IJK)

Intenzivní jazykový kurz je určen pro ředitele, kteří chtějí maximálně efektivně zvýšit úroveň svých jazykových znalostí, případně i pro začátečníky, kteří chtějí intenzivní metodou zvládnout angličtinu alespoň na základní jazykové úrovni. Pro intenzivní jazykový kurz v rozsahu 90 hodin s využitím individuální výuky bude každému účastníkovi určen osobní lektor. Konkrétní časový rozvrh kurzu bude stanoven individuálně podle domluvy účastníka se svým lektorem; předpokládá se i při zohlednění časové rezervy pro nezbytné řídící povinnosti účastníků v jejich školách v průměru rozsah 3 – 4 výukové hodiny týdně. Jazyková úroveň bude v úvodu kurzu zjišťována testováním a vyhodnocena podle stupnice A0, A1, A1/A2, A2, A2/B1, B1, B1/B2, B2, stejně jako při výstupu z kurzu (Placement Test); dosažené výsledky budou vyhodnoceny. Předpokládá se zvýšení minimálně o jednu z uvedených jazykových úrovní.

Termíny realizace KA1-IJK: 1. kurz 04–12/2013, 2. kurz 02–10/2014. Počet podpořených osob: 2×40

II. část: Distanční e-learningový kurz AJ (KA2-DEK)

Distanční kurz je určen pro ředitele, kteří již anglický jazyk uživatelsky na některé z jazykových úrovní ovládají, ale potřebují posílit anglickou komunikaci a slovní zásobu v oblasti řízení, především řízení ve vzdělávání. Distanční kurz s využitím e-learningu v rozsahu 40 hodin (5 lekcí) bude zaměřený na získání a rozvíjení odborné slovní zásoby v angličtině z oblasti řízení vzdělávání a školského managementu. Realizován bude v prostředí Moodle, účastníci budou pracovat distančními metodami v menších studijních skupinách pod vedením tutorů prostřednictvím internetu v příslušném kurzu na Moodle VISK. V průběhu pěti tematických lekcí si v angličtině osvojí poznatky z obecného managementu i z řízení vzdělávání v ČR i v evropském kontextu, posílí své ICT kompetence a v závěru kurzu jako jednu z výstupních prací předloží reprezentativní prezentaci vlastní školy v angličtině (s využitím ICT).

Termíny realizace KA2-DEK: 1. kurz 01–02/2014, 2. kurz 09–10/2014. Počet podpořených osob: 2×40

III. část: Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (KA3-OZS)

Zahraniční stáž je určena pro ředitele, kteří by rádi své jazykové znalosti a odborné znalosti z oblasti řízení posílili o možnost mezinárodních kontaktů a spolupráce. Obsahově bude stáž zaměřena na získání poznatků a praktických zkušeností z řízení vzdělávání a školství a z řízení pedagogického procesu navštívených škol a školských zařízení ve Velké Británii.

Zajištění britských partnerů pro realizaci stáže proběhne ve spolupráci British Council. Britské školy budou vybrány tak, aby v rámci možností obou vzdělávacích systémů odpovídaly svým druhem a stupněm vzdělávání školám a školským zařízením zúčastněných českých vedoucích pracovníků. Účastníci budou v průběhu týdenní stáže na anglických školách plnit zadané úkoly, budou vhodně prezentovat svou školu a jako výstup z absolvované stáže vypracují podle zadané struktury záznam ze zahraniční stáže z navštívených britských škol a školských zařízení, který bude podkladem pro závěrečné vyhodnocení odborné stáže.

Termíny realizace KA3-OZS: 1. OZS 03/2014, 2. OZS 11/2014

Počet podpořených osob: 2×40

Přihlášky: Uzávěrka pro příjem závazných přihlášek je 2. dubna 2013.

Vyplněné a podepsané přihlášky na přiloženém formuláři oskenujte a zasílejte výhradně e-mailem na adresu praha@visk.cz.

Přihlášeným zájemcům bude po uzávěrce přihlášek zaslána informace o zařazení do jednotlivých kurzů a další upřesňující organizační informace.

Podmínky pro přihlašování a kritéria pro zařazení do aktivit a kurzů projektu:

  1. Zájemci se mohou hlásit do všech tří částí – aktivit projektu.
  2. Do kurzu v rámci KA1 – Intenzivní jazykový kurz Aj se může přihlásit pouze jeden vedoucí pracovník (ředitel/zástupce) za školu se vstupní jazykovou úrovní A0 – B2.
  3. Pro zařazení do kurzů v rámci KA1 – Intenzivní jazykový kurz Aj je omezený maximální počet účastníků z jednotlivých okresů (6–8 účastníků za celý projekt).

O zařazení do kurzů při zájmu přesahujícím kapacitu v jednotlivých kurzech všech tří částí projektu rozhoduje datum došlé přihlášky při dodržení výše uvedených podmínek pro přihlašování.

Bližší informace poskytne: PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz

Na spolupráci při realizaci projektu se za projektový tým těší

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK a hlavní manažer projektu