VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti

Vzdělávací program je zaměřen na změny a nové požadavky na práci školních metodiků prevence (ŠMP) v důsledku novelizace vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (v r. 2016) – především na zřizování školních poradenských pracovišť (ŠPP) a změny ve vedení povinné dokumentace školního metodika prevence. Dále na povinnosti ŠMP vyplývající z metodického doporučení a metodických pokynů MŠMT, souvisejících s prevencí rizikového chování.
Program se uskuteční ve dvou částech. Přibližně měsíční přestávku mezi oběma částmi využijí školy ke zmapování aktuální situace ve škole, k realizaci základních podmínek pro práci školního metodika prevence a k formulování dotazů, které budou řešeny v závěrečné části programu.

Obsah – témata:
I. část – Školní poradenské pracoviště a školní metodik prevence 8 hod.
- novelizace vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláškou č. 197/2016 Sb.
- role školního metodika prevence z pohledu požadavků dle přílohy č. 3 uvedené vyhlášky
- aktuální terminologie
- systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků
- školní poradenské pracoviště
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
- aktuální novinky od 1. 9. 2016 a nové požadavky na práci ŠMP a jeho spolupráci v týmu školního poradenského pracoviště, informace o potřebách dalšího vzdělávání pro jednotlivé pozice v pedagogickém sboru a vedení škol s aspektem na podporu spolupráce pedagogů se ŠMP při plánování a realizaci preventivních aktivit
- program poradenských služeb ve škole- jeho sestavení náležitosti: popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků v ŠPP, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování
- specifika práce ŠMP ve ŠPP - práce s žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, práce s žáky s výchovnými či vzdělávacími potřebami a budování příznivého klimatu ve škole (návaznost na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)
- diskuze, odpovědi na otázky
II. část – Další povinnosti školního metodika prevence 8 hod.
- povinnost vykazovat standardní činnosti ŠMP:
a) metodické a koordinační činnosti
b) informační činnost
c) poradenské činnosti
- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržených a realizovaných opatření
- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
- minimální preventivní program, školní program proti šikanování
- standardy primární prevence rizikového chování
- diskuze, odpovědi na otázky
Kód:23-01-L21
Určeno:školním metodikům prevence, kteří dosud neabsolvovali specializační studium.
Lektor:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Určeno pouze pro školní metodiky prevence ze Středočeského kraje (ŠMP, kteří dosud neabsolvovali specializační studium).
Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního řízení MŠMT na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017.
Termín konání:Pá 13.10.2017   09:00-16:00 (1. díl)
St 15.11.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954