VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra

Seminář je zaměřen na rozbor, vysvětlení a metodiku aplikace „Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže“, a to především ve smyslu přílohy č. 22, která se věnuje prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra (PAS) ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti žáků.
Budou objasněna specifika žáků s PAS, především příčiny projevů rizikového chování žáků s PAS a pravidla prevence, tedy předcházení rizikovému chování. Dále se seminář bude věnovat nastavení spolupráce mezi rodiči, školou a školským poradenským zařízením. V závěrečné části se seminář zaměří na možnosti řešení krizových situací – krizovému plánu při vzniku problémových situací.
Obsah – témata:
1. Právní rámec problematiky
- Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT č.j.: 21291/2010-28), příloha č. 22 Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních, formulář Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS
2. Specifika v chování žáků s PAS
- různá míra speciálních vzdělávacích potřeb u žáků s PAS
- deficity v komunikaci a sociální interakci u žáků s PAS
- nerovnoměrné rozložení intelektových schopností u žáků s PAS
- problematika motivace žáků s PAS
- hypersenzitivita (hyposenzitivita) jako možná příčina rizikového chování u žáků s PAS
3. Vzdělávání žáků s PAS v běžné škole
- školní poradenské pracoviště (ŠPP) a jeho úloha při podpoře žáků s PAS
-spolupráce ŠPP a školského poradenského zařízení (ŠPZ) při podpoře žáka s PAS
- nastavení efektivní spolupráce školy a rodiny žáka s PAS
- práce s třídním kolektivem
- možnosti podpůrných opatření pro žáky s PAS
- role asistenta pedagoga u žáka s PAS a jeho spolupráce s rodiči a učiteli
- hodnocení žáků s PAS
4. Pravidla pro prevenci rizikového chování a řešení krizových situací
Popis konkrétních pravidel pro předcházení rizikovému chování:
- předvídatelnost a její uplatňování během vzdělávání
- motivace (jak předcházet komplikacím způsobeným nízkou motivací)
- vizuální podpora jako nástroj proti verbálnímu přetížení
- nácviky sociálních a komunikačních dovedností pro žáky s PAS
- relaxace a její užitečné podoby
- příklady dobré praxe
Postup školy při vzniku problémových situací u žáků s PAS:
- obecná pravidla komunikace s žáky s PAS
- jak postupovat v případě afektů či jiných projevů rizikového chování
- krizový plán a jeho vytváření
- příklady dobré praxe
Kód:16-44-G41
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, školním metodikům prevence, výchovným poradcům, program je vhodný i pro celé pedagogické sbory.
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Termín konání:Čt 08.03.2018   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5