VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Rozvoj profesních kompetencí učitelů středních škol v oblasti společného vzdělávání

  • Tato akce byla zrušena!
V souvislosti s probíhajícími změnami ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přibylo mnoho práce pedagogům, poradenským pracovníkům škol i vedení škol. Komplexní seminář s workshopem se pokusí přehledně přiblížit systémovou podporu společného vzdělávání - účastníci získají potřebné znalosti z platné právní úpravy, zorientují se v systému podpůrných opatření, ve způsobu jejich poskytování, správně nastaví systém spolupráce školy se školským poradenským zařízením a rodinou, prostřednictvím konkrétních kazuistik z praxe se naučí vytvářet plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán. Poslední část kurzu se zaměří i na specifika vzdělávání některých skupin žáků se SVP.
Obsah – témata:
I. část - Právní úprava společného vzdělávání a systém podpůrných opatření
Právní rámec
- aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- přehled podpůrných opatření
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
Systém podpůrných opatření
- podpůrná opatření 1. až 5. stupně – přehled a vysvětlení
- plán pedagogické podpory (PLPP) a jeho uplatnění v praxi
- individuální vzdělávací plán (IVP), jeho sestavování, úpravy a vyhodnocování
- asistent pedagoga (AP), sdílený asistent, školní asistent
- další podpůrná opatření
Poradenské služby a jejich účel
- školská poradenská zařízení (ŠPZ) – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
- školní poradenské pracoviště (ŠPP) – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, koordinátor poradenských služeb školy
Postup při poskytování poradenských služeb ve ŠPZ a ŠPP
- plán poradenských služeb školy a jeho sestavování
- písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření ve škole
- spolupráce školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, spolupráce ŠPZ a ŠPP s rodinou
- doporučení školského poradenského zařízení
- revize doporučení
- evidence žáků se SVP (matrika a výkaznictví)
- metodická podpora ŠPZ školám
- přijímací řízení na střední školy – úpravy podmínek přijímacího řízení
- podmínky ukončování studia na SŠ u žáků se SVP – úprava podmínek u maturitní zkoušky

II. část - Naplňování podpůrných opatření ve škole
Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán
- způsob vytváření PLPP a konkrétní kazuistika z praxe
- způsob vytváření IVP a konkrétní kazuistika z praxe
Důležité profesní pozice v systému společného vzdělávání
- role poradenského pracovníka školského poradenského zařízení
- role poradenského pracovníka školy a školního poradenského pracoviště
- asistent pedagoga – náplň práce, kvalifikace
- role asistenta pedagoga, třídního učitele, pedagogů a jejich vzájemná spolupráce
- týmová spolupráce při podpoře žáka se SVP
- vyhodnocování efektivity podpůrných opatření
Spolupráce s rodinou žáka se SVP
- kontakt s rodinou, která spolupracuje / která nespolupracuje
- příklady dobré praxe

III. část - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Specifika vybraných skupin žáků se SVP
- žák se specifickými poruchami učení na střední škole a možnosti jeho podpory
- hyperaktivní žák s poruchami pozornosti na střední škole a možnosti jeho podpory
- žák s psychickým onemocněním na střední škole a možnosti jeho podpory
- komunikace se žákem se SVP, komunikace s rodinou žáka se SVP
- specifika přípravy na maturitní zkoušku u žáků se SVP
Praktický nácvik – aplikace podpůrných opatření
- modelové příklady
- návrhy a postupy řešení
- supervize konkrétních případů žáků se SVP dané školy
- týmová spolupráce při průběžném vyhodnocování efektivity poskytnutých podpůrných opatření
- příklady dobré praxe
Kód:14-I3-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:3500 Kč
Délka:24 hod.
Poznámka:Seminář byl z důvodu nízkého počtu přihlášených zrušen. Děkujeme za pochopení!
Termín konání:Čt 28.02.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 28.03.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Čt 25.04.2019   09:00-16:00 (3. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1