VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE)

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků při využívání nových digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě obecně a na podporu odpovídajících kompetencí. Program představí výukový potenciál, který je obsažen v Google Suite For Education (GSFE). Účastníci získají pokročilé kompetence pro nasazení a správu aplikací v podmínkách školské praxe, ujasní si možnosti využití ve výuce, ve vedení osobní a školní agendy, v řízení školy.
Úvod programu je věnován principům a souvislostem GSFE pro efektivní využití ve školních procesech v souladu s rozvojem obecných uživatelských dovedností v tomto prostředí. Následně se seminář zaměřuje na praktické ukázky moderního řízení školy s využitím služeb GSFE, ale zároveň ukazuje na možnosti využití GSFE v běžné agendě učitele a v procesu vzdělávání žáků. Semináře jsou zaměřeny prakticky, v průběhu kurzu jsou diskutovány jednotlivé způsoby využití služeb GSFE s praktickými ukázkami.
Dílčí témata jsou volena tak, aby je účastníci – především ředitelé a další vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ihned využili ve své řídící a pedagogické praxi na škole. Účastníci budou mít prostor pro otázky z vlastní praxe i trénink. Rozsah a úroveň probírání jednotlivých témat bude vycházet ze zájmu účastníků a z úrovně jejich dosavadních znalostí a IT dovedností.
Nasazení GSFE nevyžaduje žádné investice a umožňuje snížit náklady na technické vybavení škol (menší náklady na obnovu a provoz vlastních serverů atd.). Cloudové služby dovolí řízený přístup kdykoli a odkudkoli při současném zvýšení bezpečnosti dat.
Obsah – témata:
I. část – Sdílení dokumentů školy a kooperace mezi učiteli
Uvedení do prostředí GSFE
- klíčová charakteristika GSFE pro potřeby řízení školy a moderní vzdělávání
- problémy praxe a jejich řešení v cloudových službách pomocí týmové spolupráce realizované ve sdílených dokumentech v agendě ředitele, v agendě ekonomické, v agendě učitele a v rámci moderního vzdělávání
- možnosti zřízení služby GSFE pro školu, licence zdarma, neomezené úložiště pro každého uživatele, přehled poskytnutých služeb, rozdíl mezi osobním a doménovým účtem, administrátorské prostředí GSFE
Řízení školy s využitím služby GSFE, praktické ukázky
- práce s různými formáty editorů pro psaní nebo prohlížení textů, tabulek, prezentací, obrázků, formulářů
- ukázky práce se sdíleným dokumentem v rámci týmu ve stejném čase/v rozdílném čase (např. záznamy porad)
- srovnání práce s režimy návrhů úprav sdílených dokumentu a jejich přijímání či odmítnutí (návrhy změn dokumentů, např. ŠVP, školního řádu, organizace školního roku, plánu DVPP, plány předmětových komisí, dokumenty aktualizované pro přijímací řízení apod.)
- efektivní management v rámci techniky řízení času (zadávání úkolů, kalendář, formuláře pro autoevaluaci, sebehodnocení, hodnocení akcí – výstupy z třídních schůzek, pedagogických porad apod.)
Provázanost GSFE s webovým a lokálním prostředím
- dokumenty uložené v lokálním prostředí - možnosti synchronizace s cloudovým úložištěm,
- dokumenty vytvářené v prostředí internetového prohlížeče a automatická synchronizace dokumentů
Sdílení dokumentů v rámci domény a veřejné publikování
- oprávnění přístupů k souborům, možnosti zabezpečení
- veřejné publikování souborů na webových stránkách školy (např. kritéria přijímacího řízení, výsledky, harmonogram termínů exkurzí, pololetních testů apod.)

II. část – Efektivní spolupráce při řízení školy
Klíčové vlastnosti GSFE a možnosti využití při řízení školy
- služby GSFE a jejich možnosti využití v rámci managementu školy:
- praktické činnosti s editory Google (sdílení a možnosti týmové spolupráce, režim úprav, návrhů - přijetí a odmítnutí, komentáře, e-komunikace, kalendáře a efektivní řízení času v prostředí školy)
- cloudová úložiště a sdílené dokumenty
- ukázka týmové spolupráce při řízení školy ve sdílených dokumentech pomocí dostupných editorů v GSFE
Principy práce s editory základních digitálních formátů v prostředí GSFE a jejich využitím při řízení školy
- textové a tabulkové editory v režimu návrhů a následně jejich přijetí nebo odmítnutí, režim úprav, práce se vzory dokumentů
- ukázky dokumentů, praktické ukázky z pozice ředitele školy, učitele a žáka
- editor pro vytváření formulářů, které využívá management školy, např. při hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců
- při zjišťování zpětných vazeb v rámci organizace školního roku (třídní schůzky, prezentace školy na veřejnosti, zjišťování klima školy apod.)
- editory pro vytváření prezentací a obrázků
- ukázky pro prezentace školy na veřejnosti (prezentace pro Den otevřených dveří - veřejné publikování na webových stránkách školy, prezentace pro potřeby výuky, e-learning apod.)
- souhrnný pohled na editory GSFE pro využití na webových stránkách školy na příkladech z praxe:
- možnosti využití webových stránek školy s propojením sdílených dokumentů, které se aktuálně mění z prostředí Google disku
- příklady publikování kritérií přijímacího řízení, aktuálních výsledků přijímacích zkoušek, publikování organizace školního roku (harmonogram) a ukázka snadného aktualizování da
Praktické ukázky a tvorba sdílených dokumentů pro potřeby řízení školy

III. část – Virtuální učebna v GSFE
Virtuální učebna v moderním vzdělávání v prostředí GSFE
- kooperace mezi učiteli, žáky, skupinami žáků, třídami
- zadávání úkolů žákům, testování a hodnocení žáků, možnosti spolupráce se zákonnými zástupci žáků a to jejich přiřazením do učebny jako tzv. „opatrovníky“, kteří mohou dohlížet na celý proces virtuálního vzdělávání
- vytvoření základní sady sdílených dokumentů určených pro sdílení a týmovou spolupráci v rámci moderního vzdělávání – pracovní listy, testy s typizovanými úkoly, větvení testovaných úloh podle průběžných odpovědí
Souhrn využití služeb GSFE při řízení školy
- kooperace mezi vedoucími pracovníky a ekonomickými zaměstnanci školy, praktické ukázky sdílených dokumentů: pracovní smlouvy, finanční rozpočty školy, projektová činnost – plány činnosti, ostatní úřední dokumenty
- kooperace mezi vedoucími pracovníky a učiteli nebo mezi učiteli navzájem: praktické ukázky dokumentů a jejich tvorba: plány školy, úřední dokumenty a zprávy výchovného poradce, metodiků prevence, koordinátorů ŠVP, zápisy z porad a komentáře k plnění zadaných úkolů, sestavování individuálních vzdělávacích úprav a plánů, které jsou finalizovány po vzájemných úpravách pověřených osob apod.
- obecné využití služeb: kalendář, poznámky, sdílení poznámek, sdílení časových upomínek k úkolům přijatých v e-mailové korespondenci – vytváření událostí a pozvánek k nim apod.
Kód:14-D4-G51
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:3500 Kč
Délka:24 hod.
Poznámka:Učebna 069 v přízemí, použijte vchod z Preslovy ulice, OP nutný.
Termín konání:Čt 11.10.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 25.10.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Čt 08.11.2018   09:00-16:00 (3. díl)
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5