VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor

V souvislosti s aktuálními právními úpravami vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přibylo školám mnoho povinností. Zvláště poradenští pracovníci škol by se měli orientovat v rámci nových předpisů, aby dokázali spolupracovat se všemi pedagogickými pracovníky školy. Prioritou by mělo být rozvíjení týmové spolupráce ve škole do té míry, aby funkčně podporovala vzdělávání žáků se SVP.
Poradenští pracovníci školy i celý pedagogický sbor se během kurzu seznámí s právní úpravou společného vzdělávání, zorientují se v systému podpůrných opatření a ve způsobu jejich poskytování, získají dostatek informací pro nastavení efektivního systému spolupráce školy se školským poradenským zařízením a rodinou i pro vzájemnou týmovou spolupráci pedagogického sboru.
Obsah – témata:
I. Právní úprava společného vzdělávání
- přehled základních ustanovení školského zákona pro společné vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění novely zákonem č. 85/2015 Sb., především § 16 – § 19)
- prováděcí předpis ke vzdělávání žáků se SVP- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- obsah prováděcích předpisů k poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění - novela vyhláškou č. 197/2016 Sb.)
- změny v RVP a jejich dopad na školy
- zásady pro změny a úpravy ŠVP
II. Systém podpůrných opatření
- podpůrná opatření 1. až 5. stupně – přehled a vysvětlení
- plán pedagogické podpory (PLPP) a jeho uplatnění v praxi
- individuální vzdělávací plán (IVP), jeho sestavování, úpravy a vyhodnocování
- asistent pedagoga (AP), sdílený asistent, školní asistent a další personální podpora
- další podpůrná opatření (hodiny pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče)
III. Poradenské služby školy a školských poradenských zařízení
- poradenské služby a jejich účel
- školská poradenská zařízení (ŠPZ) – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
- školní poradenské pracoviště (ŠPP) – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, koordinátor poradenských služeb školy
IV. Postup při poskytování poradenských služeb ve ŠPZ a ŠPP
- písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření ve škole
- plán poradenských služeb školy a jeho sestavování
- spolupráce školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, spolupráce ŠPZ a ŠPP s rodinou
- doporučení školského poradenského zařízení
- revize doporučení
- evidence žáků se SVP (matrika a výkaznictví)
- metodická podpora ŠPZ školám
- poradenské služby a jejich účel
V. Konkrétní příklady naplňování podpůrných opatření ve škole
- vytváření PLPP + konkrétní kazuistika z praxe
- vytváření IVP + konkrétní kazuistika z praxe
- role poradenského pracovníka ŠPZ, poradenského pracovníka školy
- role asistenta pedagoga, třídního učitele, pedagogů a jejich vzájemná spolupráce
- týmová spolupráce při podpoře žáka se SVP a její nastavení
- kontakt s rodinou, která spolupracuje / která nespolupracuje
Kód:14-64-V21
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, doporučeno pedagogickým sborům.
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Program na zakázku školy, plně obsazeno.
Termín konání:Po 28.08.2017   08:30-15:30
Místo konání:ZŠ Strančice, Revoluční 170