VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole

Vzdělávací program je zaměřen na přiblížení specifik práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb a s dětmi nadanými v procesu předškolního vzdělávání.
1. část - Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
První část se soustředí na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v mateřské škole. Vymezuje nové pojmy spojené s touto oblastí včetně přehledu právních úprav. Zabývá se podstatou inkluzivního vzdělávání, novým systémem podpůrných opatření, rovností práv, podmínek a příležitostí ve vzdělávání a nejlepším zájmem dítěte. Upozorňuje na rovnocennou a partnerskou spolupráci školy, školského poradenského zařízené a zákonného zástupce. Objasňuje některé metody a techniky práce s dětmi se SVP. Nabízí činnosti pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách společného vzdělávání a jejich členění dle druhu postižení. Praktická dílna semináře umožní nácvik vhodných činností pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, prohlídku pomůcek i návrhy, jak si je vyrobit, prakticky bude zpracován i modelový plán pedagogické podpory.
Obsah – témata:
I. Základní teoretické poznatky k problematice práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami:
- propedeutika společného vzdělávání s ohledem na právní úpravu vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných, včetně úprav RVP PV
- terminologie a nově vzniklých vymezení pojmů
- systém koloběhu informací o dítěti, výstupy činnosti školských poradenských zařízení
- druhy a stupně podpůrných opatření s rozlišením podpůrných opatření 1. stupně a podpůrných opatření 2. – 5. stupně
- intervence školy a personální podpora vzdělávání dětí se SVP
II. Metody a formy práce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:
- inkluze, společné vzdělávání a individualizované vzdělávání
- systém speciální pedagogiky a základní principy práce s dětmi se SVP
- specifika vzdělávání dětí s rozličnými handicapy - charakteristiky, symptomy a možné projevy (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, vývojové poruchy učení, vývojové poruchy chování, autismus, souběžné postižení více vadami)
- činnosti ve speciálně pedagogické péči (psychomotorika, dramatická výchova, artefiletika, pracovní činnosti)
- alternativní a augmentativní komunikační systémy (náměty pro práci při sebeobsluze, výchově a vzdělávání)
- relaxační techniky: dechová cvičení, tělesná cvičení, mentální cvičení
- výživa, pohybové aktivity
- diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů
III. Praktická dílna: hry a činnosti pro děti se SVP, ukázky výroby pomůcek podle typu postižení:
- hrou k přípravě na čtení a psaní bodového Braillova písma u zrakově postižených
- pojetí výtvarné výchovy u zrakově postižených (praktické dovednosti)
- hra s piktogramy (pro činnosti dětí s poruchami autistického spektra)
- analýza modelového případu inkluze a prezentace nebo zpracování vlastního konkrétního případu
- pomůcky pro společné vzdělávání, včetně doporučené literatury
- pomůcky účastníků semináře, rozbor, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů

2. část Nadané dítě v mateřské škole
Druhá část vzdělávacího programu se zaměří na problematiku vzdělávání nadaných dětí v podmínkách běžných mateřských škol. Vymezuje pojmy spojené s touto oblastí včetně právní úpravy práce s nadanými dětmi v podmínkách společného vzdělávání, uvádí eventuality dětského nadání a schopností, seznamuje s teoriemi a metodami podporujícími individualizaci ve vzdělávání nadaných dětí. Zabývá se vývojem dítěte předškolního věku a jeho specifiky se zaměřením na zvláštnosti dětí nadaných, objasňuje principy pedagogické práce s těmito dětmi, upozorňuje na nevhodné i efektivní přístupy k nadaným dětem. Pozornost bude věnována i důležité součásti vzdělávání nadaných dětí, jakou je spolupráce s rodinou a dalšími subjekty. Praktická dílna, zařazená jako poslední blok této části, umožní i nácvik vhodných činností pro práci s nadanými dětmi, přípravu úloh a stupňování jejich náročnosti.
Obsah – témata:
I. Základní teoretické poznatky k problematice práce s nadanými dětmi:
- terminologie, vymezení pojmů s ohledem na právní úpravu vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných a úpravy RVP PV
- plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán
- nástin některých teorií a metod podporujících rozvoj schopností a nadání: Gardnerova typologie rozličných inteligencí, Mensa NTC Learning, Hejného metoda, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení
II. Vývojová specifika, pedagogická diagnostika a principy práce s nadanými dětmi:
- charakteristika vývoje dítěte předškolního věku, vývojové zvláštnosti předškolního období, potřeby a vývoj zájmů
- specifické projevy osobnosti dítěte v souladu s vlastními typovými preferencemi
- charakteristiky a zvláštnosti nadaných dětí
- pedagogická diagnostika nadaného dítěte, spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm
- identifikace nadaných dětí a 1. stupeň podpůrných opatření, nadaných dětí s potřebou 2. - 5. stupně podpůrných opatření v MŠ
- projevy nadaného dítěte a oblasti, v nichž se může nadání projevit
- základní principy práce s nadanými dětmi a přístupy k jejich vzdělávání (efektivní a nevhodné přístupy)
- diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů
III. Praktická dílna: nácvik her a činností a jejich gradace pro nadané děti:
- ukázka gradace činnosti od nejjednoduššího po nejsložitější
- gradace vlastních námětů – zpracování jednotlivě nebo ve skupinkách se zpětnou vazbou zpracování
- rychlé „vychytávky“ v oblasti her, které nevyžadují žádné finanční náklady, jen iniciativu a kreativitu učitele
- využití deskových her pro rozvoj logického myšlení, postřehu, zrakové diferenciace, uvažování, rozvoj řeči, interpersonálních a intrapersonálních vztahů - seznámení s originály her a jejich pravidly a osvědčené úpravy pravidel, možnosti her
- diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů
Kód:14-46-N21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Hana Švecová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Pá 28.04.2017   09:00-16:00 (1. díl)
Po 05.06.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Nymburk, V Kolonii 1804