VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj profesních kompetencí pedagogů mateřských škol, především na oblast sebepoznání a osobních kvalit, na prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, rozvoj kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe předškolních pedagogů.
Obsah – témata:
Osobnostní rozvoj - Sebepoznání, sebereflexe, znalost slabých a silných stránek:
- tři oblasti sebeřízení (sebepoznání, seberozvoj a sebehodnocení)
- učení, sebepoznávání a poznávání druhých
- význam sebepoznávání pro práci učitele v MŠ
- struktura osobnosti z pohledu učení, 4 fáze učení
- metody a techniky sebepoznání
- typologie osobnosti a jejich praktické využití pro sebepoznání a sebeřízení
- Johariho okénko, Typologie MBTI
- sebezařazení a analýza kvalifikace - Jaké máte odborné kompetence?
- profesní standardy, rámec profesních kvalit učitele
- styly učení, vyučovací styly a jejich rozvoj
- podpora osobního a profesního rozvoje s využitím koučinku a mentoringu
- hry pro osobní rozvoj
- můj plán dalšího osobního rozvoje
Osobnostní rozvoj - Prevence syndromu vyhoření:
- stres a syndrom vyhoření
- potencionální workoholismus
- zvládnutí stresu a syndromu vyhoření
- čtyři dimenze obnovy sil
Sociální rozvoj - Komunikační dovednosti:
- vymezení pojmů komunikace a pedagogická komunikace
- formy, modely a prvky komunikace
- hlavní příčiny nedorozumění (diskuse nad ukázkami příkladů z praxe)
- neverbální komunikace, řeč těla
- mimika, proxemika, haptika, posturologie, kinezika, vizika a paralingvistika v praxi
- význam a zásady neverbálního sdělování (diskuse nad videoukázkami příkladů z praxe)
- obecné zásady efektivní komunikace
- význam, účel a možnosti využití neverbální komunikace při komunikaci v mateřské škole
- verbální komunikace, „dovednost mluvit“ a „dovednost naslouchat“
- nejčastější bariéry v naslouchání
- pasivní a aktivní naslouchání
- diskuse ke cvičení: důsledky pasivního naslouchání v pedagogické komunikaci
- praktická ukázka techniky aktivního naslouchání
- dovednost mluvit: stručnost, konkrétnost, velkorysost, srozumitelnost, jasnost, jednoznačnost, empatie
- praktické cvičení: Jste empatičtí?
- dovednost „práce s otázkami“, druhy otázek, zásady kladení otázek, „zakázané“ otázky
- praktická ukázka práce s otázkami v komunikaci
- struktura a vedení efektivního rozhovoru
- komunikace a osobnost, individuální rozdíly ve vnímání reality
- praktické cvičení „vnímáme různě“
- komunikační styl, komunikační typy (analytický, řídící, sociální, expresivní)
- charakteristiky „kompatibilních“ a „toxických“ vztahů mezi různými komunikačními typy
- versatilní komunikace, identifikace komunikačního typu komunikačního partnera a přizpůsobení vedení rozhovoru jednotlivým komunikačním typům
- asertivita, asertivní komunikace v MŠ

Sociální rozvoj - Řešení problémů, řízení konfliktů:
- konflikty, nejčastější příčiny vzniku konfliktů v MŠ
- konflikt, typy konfliktů (problémy a spory)
- standardní průběh konfliktu
- přístup ke konfliktům, způsoby řešení konfliktů, řízení konfliktů, strategie řešení konfliktů
- komunikace v emocionální fázi konfliktu, křivka spontánních emocí, zvládání výbuchů emocí
- komunikace v racionální fázi konfliktu
- řešení problémů a řešení sporů
- konflikty představ, názorů, postojů a zájmů (charakteristika, příklady, význam, řešení)
- smíšené konflikty
- řešení konfliktů na pracovišti (kolegové, nadřízení, podřízení)
- řešení konfliktů s dětmi
- řešení konfliktů s agresivním rodičem
- řešení konfliktů s nespolupracujícím rodičem
- řešení konfliktů se skupinou rodičů
- vyjednávání, vyjednávací styl
- mediace - charakteristika, význam, možnosti využití v praxi MŠ, příklady
Sociální rozvoj - Spolupráce a práce v týmu:
- spolupráce a práce v týmu, rozdíl mezi týmem a skupinou
- charakteristiky týmu, zásady pro utváření efektivních týmů
- jste týmový hráč?
- vaše přínosy a slabiny při týmové spolupráci (týmové role)
- fáze skupinové dynamiky (vývojové fáze týmu a jejich charakteristika)
- teambuilding a koučování týmu
- praktické ukázky teambulidingových aktivit zaměřených na cílené rozvíjení skupinové dynamiky
Kód:14-40-G41
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Lektor:Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:30720 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bude realizován jako výjezdní - pátek + sobota. Proběhne v příjemném prostředí Hotelu Na Statku v Nepřevázce v blízkosti lesního masivu Chlum (cca 8 km od Mladé Boleslavi). Hotel byl vybudován přestavbou objektu sýpky bývalého statku Valdštejnů - viz http://hotel.hesomb.cz/. Večer možnost využít hotelový bowling, kulečník a saunu.
V ceně je zahrnut vlastní vzdělávací program, ubytování, stravování po dobu konání akce (pátek oběd, večeře, sobota snídaně a oběd) včetně coffeebreaků, metodické materiály a organizační zajištění.
V ceně není zahrnuta doprava - účastníci si dopravu zajišťují sami.
Termín konání:Pá 02.03.2018   10:00-18:00 (1. díl)
So 03.03.2018   09:00-15:00 (2. díl)
Místo konání:Hotel NA STATKU, Nepřevázka u Mladé Boleslavi