VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1 - B1/B2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1 – B1/B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 70 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk/slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč/komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka

Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o poslechy s následnými cvičeními a četbou textů odpovídající úrovně s vyšší slovní zásobou. Používané učební materiály jsou podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.

Vzdělávací cíl: Účastník je schopen se dorozumět v běžných životních situacích, diskutuje o tématech, která jsou mu známá, na základě rozšířené (specializované) slovní zásoby, konverzuje v situacích vyjadřujících události, postoje, názory, naděje a plány. Je schopen popsat detaily, rozlišuje jemnější rozdíly mezi příbuznými obraty, frázemi apod.

Gramatika / aktuální znalosti: Všechny anglické časy, podmínkové věty v kombinaci se slovní zásobou, frázovými slovesy a modálními slovesy, vazba sloves s infinitivem, použití like as, as, if, reprodukovaná řeč, výrazy s ing formou.
V kurzu jsou využívány poslechy z učebnice FCE Gold a typy úloh a cvičení používaných při testech a zkouškách pro mezinárodní certifikáty. Důraz je kladen na schopnost se samostatně vyjádřit k danému tématu a problému, diskutovat o něm a klást otázky.

Doporučená učebnice: FCE Gold Plus (Newbrook, Wilson, Acklam, nakl. Longman, rok vyd. 2008), English Grammar in Use (Murphy, nakl. Cambridge), English Vocabulary in Use - Upper-Intermediate (McCarthy, O´Dell, nakl. Cambridge), popř. vybraná témata z učebnice Angličtina s Bontonem (M. Kelly). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-30-A21
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 3450 Kč
Délka:70 hod.
Poznámka:Cena (za 2. semestr) podle počtu účastníků:
3 450 Kč při 7 účastnících, 2 425 Kč při 8 – 10 účastnících, 2 200 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je splatné na začátku druhého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle konečného počtu účastníků.

Kurz byl zahájen v únoru 2017, od září pokračuje druhým semestrem, z celkových 70 hodin bude odučeno ještě 38 výukových hodin. Nabízíme Vám možnost přijít se nezávazně podívat na první výuku druhého semestru (pondělí 11. 9. 2017, od 16:05 hod.) a zjistit tak, zda vaše jazyková úroveň odpovídá aktuální jazykové úrovni kurzu. Výstupem z kurzu bude potvrzení o jeho absolvování v neúplném rozsahu.
Termín konání:Po 11.09.2017   16:05-17:35
Termín ukončení:02/2018 
Místo konání:Praha, ZŠ a MŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov