VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / I. vedení školy

V souvislosti s aktuální právní úpravou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přibylo školám mnoho povinností. Zvláště vedení škol by se mělo orientovat v rámci nových předpisů, aby dokázalo vést a kontrolovat své poradenské i pedagogické pracovníky.
Prioritou vedení škol by mělo být rozvíjení týmové spolupráce ve škole do té míry, aby funkčně podporovala vzdělávání žáků se SVP. Také schopnost motivovat pedagogické pracovníky je klíčová. Vedení škol si během kurzu ujasní všechny právní změny, získá potřebné znalosti z platných předpisů, bude se orientovat v systému podpůrných opatření, ve způsobu jejich poskytování, správném nastaví systému spolupráce školy se školským poradenským zařízením a rodinou.
Obsah – témata:
I. Právní úprava společného vzdělávání:
- přehled základních ustanovení školského zákona pro společné vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění novely zákonem č. 85/2015 Sb., především § 16 – § 19)
- prováděcí předpis ke vzdělávání žáků se SVP- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- obsah prováděcích předpisů k poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění - novela vyhláškou č. 197/2016 Sb.)
- změny v RVP ZV a jejich dopad na školy
- zásady pro změny a úpravy ŠVP
II. Systém podpůrných opatření
- podpůrná opatření 1. až 5. stupně – přehled a vysvětlení
- plán pedagogické podpory (PLPP) a jeho uplatnění v praxi
- individuální vzdělávací plán (IVP), jeho sestavování, úpravy a vyhodnocování
- asistent pedagoga (AP), sdílený asistent, školní asistent a další personální podpora
- další podpůrná opatření (hodiny pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče)
- písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření ve škole
III. Poradenské služby školy a školských poradenských zařízení
- poradenské služby a jejich účel
- školská poradenská zařízení (ŠPZ) – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
- školní poradenské pracoviště (ŠPP) – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, koordinátor poradenských služeb školy
- kompetence a povinnosti ŠPP
- spolupráce školského poradenského zařízení se školou, ŠPP a s rodinou žáka se SVP
- program poradenských služeb školy a jeho sestavování
Kód:01-77-G21
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:V návaznosti na účast v tomto semináři nabízíme možnost objednat si pro svou školu na zakázku seminář Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor (8 hod.). Možnost realizace od druhé poloviny dubna 2017.
Termín konání:Út 11.04.2017   13:30-16:45
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5